Privacy statement & Kwaliteit

Gegevens bij aanmelding

Wanneer je je aanmeldt,  bijvoorbeeld via een aanmeldformulier op de website, gebruiken wij je gegevens alleen om contact met je te zoeken. Je gegevens zullen wij nooit zonder uw toestemming met derden delen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

De persoonsgegevens die we verzamelen, bewaren we in goed beveiligde systemen. Praktijk Vitaal Mens neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Klacht indienen over privacy

Ben je van mening dat Praktijk Vitaal Mens niet goed omgaat met de beveiliging en kwaliteit van uw persoonsgegevens, dan horen we dit graag van je.

Disclaimer website

De website bevat links naar externe websites. Praktijk Vitaal Mens staat niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan of de wijze waarop op deze websites wordt omgegaan met persoonsgegevens.

De informatie op de website is bedoeld voor informatievoorziening voor de bezoeker. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de op deze website beschikbaar gestelde informatie aan derden is uitsluitend toegestaan na toestemming van Praktijk de Stap

  • Praktijk Vitaal Mens houdt een dossier bij. Alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de behandeling en voor de financiële afhandeling worden bewaard.
  • Je hebt het recht het dossier in te zien of een kopie van het dossier op te vragen.
  • Je hebt het recht incorrecte gegevens te laten aanpassen. Wanneer er inhoudelijk iets in het dossier staat waar je het niet mee eens bent, heeft u het recht er iets bij te schrijven.
  • Je hebt het recht het dossier te laten vernietigen. Hier zijn voorwaarden aan verbonden, die je in de uitgebreidere bijlage leest.

Privacy en delen gegevens

Je hebt het recht op privacy. Hulpverlener van Praktijk Vitaal Mens gaat zorgvuldig met je gegevens om. Deze mogen alleen gebruikt worden in het kader van de behandeling. Praktijk Vitaal Mens beschermt de privacy en deelt nooit zonder toestemming informatie met derden.

 

Kwaliteit

Kwaliteit staat bij praktijk Vitaal Mens hoog in het vaandel. Jos van der Staaij is BIG geregistreerd. Hieronder vind je informatie over de beroepsverenigingen waarbij Jos van der Staaij is aangesloten en informatie over de klachtregeling.

Informatie beroepsverenigingen en klachtregeling

Jos van der Staaij is aangesloten bij de

Kwaliteit Klachtenregeling NVGzP

NVO, Nederlandse Vereniging voor orthopedagogen en de

NVGzP, Nederlandse Vereniging voor GZpsychologen.

Klachtregeling

Jos van der Staaij is aangesloten bij de klachtregeling van deze (laatste) vereniging.

In geval van onvrede of klachten over de kwaliteit kunt u deze het beste direct en open bespreken met uw hulpverlener. Dit werkt vaak het snelste. Het kan gebeuren dat u het moeilijk vindt om uw onvrede rechtstreeks te bespreken. Of dat u niet helemaal tevreden bent met het resultaat van deze bespreking.

In dat geval kunt u uw klacht aan de klachtenfunctionaris voorleggen. Deze kan u adviseren over hoe uw probleem op te lossen.

Voor contact met de klachtfunctionaris mailt u naar klachten@nvgzp.nl. U kunt binnen kantoortijden ook bellen: 06 81941801 (dhr Piet de Boer).

U kunt bij Jos van der Staaij nadere informatie vragen via de klachtregeling, Hij zal u dan een brochure overhandigen van de NVGzP.
Het indienen en de behandeling van een klacht is gratis.

BIG registratie
BIG registratie

 

link naar registratie BiG register:

https://www.bigregister.nl/?bignummer=59049725225

 

 

Kwaliteitsstatuut

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.
I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam regiebehandelaar: J.G. van der Staaij
BIG-registraties: 59049725225
Basisopleiding: orthopedagoog
AGB-code persoonlijk: 94006170
Praktijk informatie 1

Praktijk Vitaal Mens
AGB-code praktijk: 94055682

2. Werkzaam in:
de generalistische basis-ggz

3. Aandachtsgebieden
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):
Stemmingsproblemen
Problemen met de aandacht/concentratie
Problemen in het autistisch spectrum
Dwangklachten
Angstklachten
Eetproblemen
Problemen met zelfbeeld en identiteit
Rouwverwerking
Problemen op het gebied van seksualiteit

4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en BIGregistraties van regiebehandelaren):
Medewerker 1
Naam: J.G. van der Staaij
BIG-registratienummer: 59049725225

5. Professioneel netwerk
5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
mw. Carlier, psychiater, BIG 59048249001

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Diagnose, consultatie, medicatie

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
huisartsenpost Apeldoorn, tel 0900 6009000

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: ik zelden tot nooit een beroep hoef te doen op een crisisdienst.

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Nee

7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer geen voorwaarden en tarief voor no-show.
De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden:
Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en noshow tarief: www.praktijkdestap.nl/tarieven

8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Bij- en nascholing
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website: www.praktijkdestap.nl

9. Klachten- en geschillenregeling
9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
J.G. van der Staaij is aangesloten bij de beroepsvereniging NVGZP en bij de klachtregeling van deze beroepsvereniging. Voor contact met de klachtfunctionaris mailt u naar klachten@nvgzp.nl. U kunt binnen kantoortijden ook bellen: 06 81941801 (dhr Piet de Boer).
9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij: NVGzP
10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij: Mw. Carlier, psychiater

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:
Ja

II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van toepassing- per diagnose.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.praktijkdestap.nl (homepage)

12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
Aanmeldingen komen binnen bij J.G. van der Staaij, via de het aanmeldingsformulier van de website www.vitaalmens.com; via de mail info@vitaalmens.com, of worden telefonisch gedaan via 06-18729220. Een aanmelding kan ook worden gedaan via een van de samenwerkingspartners; deze zal dan binnen een week worden gecommuniceerd met J.G. van der Staaij. Wanneer een aanmelding
binnen komt bij J.G. van der Staaij, zal deze binnen een week reageren op de aanmelding.
Afgesproken wordt op welke termijn een eerste gesprek kan plaats vinden. Wanneer een aanmelding binnen komt bij een van de samenwerkingspartners, zal J.G. van der Staaij als regiebehandelaar in elk geval betrokken worden bij een van de intakegesprekken. De regiebehandelaar is verantwoordelijk voor de diagnose die wordt gesteld. Deze zal duidelijk worden gecommuniceerd met cliënt.
12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
Ja

13. Diagnostiek
13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door
Naam: J.G. van der Staaij
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Geen
13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
in principe niet, bij ingewikkelde vraagstukken wordt een collega geconsulteerd.

14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door
Naam: J.G. van der Staaij

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is
Naam: J.G. van der Staaij

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja
14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja
14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:
Communicatie over het verloop van de behandeling is integraal onderdeel van de therapiegesprekken. Daarnaast stel ik samen met de patiënt een behandelplan op, dat minimaal twee keer per jaar wordt geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.
14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, ROM
14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
Ik upload een kopie van de overeenkomst Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG) op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl
14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
evaluatiegesprek minimaal twee keer per jaar
14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
Ik sta hier aan het einde van elk therapiegesprek expliciet bij stil, in hoeverre het gesprek heeft bijgedragen aan het behalen van de afgesproken behandeldoelen.

15. Afsluiting/nazorg
15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja
15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt:
Ja
15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja

16. Omgang met patiëntgegevens
16a. Ik vraag om toestemming van de patiënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:
Ja
16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):
Ja
16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS:
Ja

III. Ondertekening
Naam: J.G. van der Staaij
Plaats: Apeldoorn
Datum: 21-08-2018
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:
Ja

 

BIG-registratie

Jos van der Staaij is BIG geregistreerd onder nummer 59049725225. Dit betekent dat hij bevoegd is om zijn beroep uit te oefenen. Het doel van de Wet BIG is te zorgen dat de kwaliteit van onze gezondheidszorg hoog is en blijft. Ook beschermt de Wet BIG patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van zorgverleners. Dit doet de Wet BIG onder andere met het BIG-register. Dit register wordt uitgevoerd door het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Iedereen kan het register raadplegen.

Wet BIG: zie http://wetten.overheid.nl/BWBR0006251/2016-08-01

De gezondheidszorgpsycholoog, in het dagelijks gebruik meestal afgekort tot gz-psycholoog, is een breed opgeleide professional. Deze heeft, na een academische vooropleiding psychologie, (ortho)pedagogiek of geestelijke gezondheidskunde op doctoraal of masterniveau, een tweejarige postmasteropleiding gevolgd die toegang geeft tot inschrijving in het BIG-register.

De gz-psycholoog verricht generalistische diagnostiek en indicatiestelling en is in staat een divers repertoire aan behandelmethodieken toe te passen. De BIG-status van de gezondheidszorgpsycholoog betekent dat: de deskundigheid en de opleidingseisen wettelijk zijn vastgelegd;

  • de titel ‘gezondheidszorgpsycholoog’ wettelijk is beschermd;
  • gz-psychologen onderworpen zijn aan wettelijk tuchtrecht;
  • gz-psychologen verplicht zijn hun deskundigheid op peil te houden (herregistratieplicht).

Tot het takenpakket van de gz-psycholoog behoren: diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van uiteenlopende psychische aandoeningen, variërend van enkelvoudig tot matig complex. Bij het in kaart brengen hiervan maakt hij/zij gebruik van interviews, observatie, vragenlijsten en testen.
De behandelingen die hij/zij uitvoert, zijn doorgaans relatief kortdurend en klachtgericht, maar kunnen ook 1.800 of meer minuten (30 sessies) beslaan. Een deel van de behandelingen is in protocollen en richtlijnen beschreven. De gz-psycholoog is bij uitstek deskundig in het op maat toepassen van deze behandelingen.

van der Staaij is verder lid van

het NVO, de nederlandse vereniging voor orthopedagogen; https://www.nvo.nl, en van de

Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGzP); https://www.nvgzp.nl. Lidmaatschapsnummer 1350

Deskundigheidsbevordering: dit gebeurt via intervisie.

In 2018 zijn twee opleidingen gevolgd op het vlak van burn out.