Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden


I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam regiebehandelaar: J.G. van der Staaij
BIG-registraties: 59049725225
Basisopleiding: orthopedagoog
AGB-code persoonlijk: 94006170
Praktijk informatie 1
Naam praktijk: Praktijk de Stap
E-mailadres: info@praktijkdestap.nl
KvK nummer: 54064406
Website: www.praktijkdestap.nl
AGB-code praktijk: 94055682

2. Werkzaam in:
De generalistische basis-ggz

3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,
type klachten, behandelvorm):
3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van uw praktijk en hoe uw
patiëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: Op welke problematiek/doelgroep richt uw praktijk
zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc).:
Praktijk de Stap biedt deskundige psychologische hulp aan cliënten die actief met hun problematiek
aan de slag willen gaan. Er vindt expliciet afstemming plaats op wat de cliënt zelf wil bereiken, niet
alleen bij de intake maar ook later in het hulpverleningsproces. De cliënt wordt ook betrokken in de
keuze van methodiek. Er vindt via ROM een startmeting en een eindmeting plaats. Er wordt
doelgericht gewerkt waarbij duidelijke tools worden aangereikt. De meeste aanmeldingen betreffen
problemen met angst, stemming en trauma, maar door jarenlange ervaring en scholing is er sprake
van een brede deskundigheid. Wanneer nodig worden partner, ouders of anderen betrokken. Ehealth modules worden ondersteunend ingezet.
3b. Patiënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:
Aandachtstekort- en gedrag
Pervasief
Overige kindertijd
Depressie
Angst
Persoonlijkheid

4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorgverlenende medewerkers verbonden:
Regiebehandelaar1
Naam: J.G. van der Staaij
BIG-registratienummer: 59049725225

5. Professioneel netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien
van toepassing BIG-registratie(s)):
mw. Carlier, psychiater, BIG 59048249001
5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt
daarvoor geen toestemming geeft:
Diagnose, consultatie, medicatie
5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
huisartsenpost Apeldoorn, tel 0900 6009000
huisartsenpost Ede, tel 0318 200 800
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: ik zelden tot nooit een beroep hoef te doen op een crisisdienst.

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Nee

7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn
website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer geen voorwaarden en tarief voor no-show.
De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te
vinden:
Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en noshow tarief: www.praktijkdestap.nl/tarieven

8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Bij- en nascholing
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website: www.praktijkdestap.nl

9. Klachten- en geschillenregeling
Mijn patiënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij mij of
bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
J.G. van der Staaij is aangesloten bij de beroepsvereniging NVGZP en bij de klachtregeling van deze
beroepsvereniging. Voor contact met de klachtfunctionaris mailt u naar klachten@nvgzp.nl. U kunt
binnen kantoortijden ook bellen: 06 81941801 (dhr Piet de Boer).

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
Mw. Carlier, psychiater
10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens
overlijden of andere calamiteiten:
Ja

II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document
(en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz
en/of gespecialiseerde ggz.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.praktijkdestap.nl (homepage)

12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de
telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
Aanmeldingen komen binnen bij J.G. van der Staaij, via de het aanmeldingsformulier van de website
www.praktijkdestap.nl; via de mail info@praktijkdestap, of worden telefonisch gedaan via 06
18729220. Een aanmelding kan ook worden gedaan via een van de samenwerkingspartners; deze zal
dan binnen een week worden gecommuniceerd met J.G. van der Staaij. Wanneer een aanmelding
binnen komt bij J.G. van der Staaij, zal deze binnen een week reageren op de aanmelding.
Afgesproken wordt op welke termijn een eerste gesprek kan plaats vinden. Wanneer een aanmelding
binnen komt bij een van de samenwerkingspartners, zal J.G. van der Staaij als regiebehandelaar in elk
geval betrokken worden bij een van de intakegesprekken. De regiebehandelaar is verantwoordelijk
voor de diagnose die wordt gesteld. Deze zal duidelijk worden gecommuniceerd met cliënt.
12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien
mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander
werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
Ja

13. Diagnostiek
13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door
Naam: J.G. van der Staaij
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Geen
13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
in principe niet, bij ingewikkelde vraagstukken wordt een collega geconsulteerd.

14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door
Naam: J.G. van der Staaij
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Geen
14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is
Naam: J.G. van der Staaij
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Geen
14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de
behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja
14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan of
een samenvatting hiervan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt
daarvoor geen toestemming geeft:
Ja
14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met
toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als
volgt:
Communicatie over het verloop van de behandeling is integraal onderdeel van de
therapiegesprekken. Daarnaast stel ik samen met de patiënt een behandelplan op, dat minimaal
twee keer per jaar wordt geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.
14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals
voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, ROM
14g. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang,
doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
de voortgang wordt gedurende het gehele hulpverleningsproces gemonitord. Elke sessie wordt actief
stil gestaan met cliënt of de sessie zinvol is geweest voor cliënt en vindt er afstemming plaats of/dat
over de juiste zaken wordt gesproken.
14h. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
Ik sta hier aan het einde van elk therapiegesprek expliciet bij stil, in hoeverre het gesprek heeft
bijgedragen aan het behalen van de afgesproken behandeldoelen.

15. Afsluiting/nazorg
15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en
de mogelijke vervolgstappen:
Ja
15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt
hiertegen bezwaar maakt:
Ja
15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik
informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde
resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja

16. Omgang met patientgegevens
16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de
behandeling betrokken professionals:
Ja
16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe
geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),
het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij
materiële controle):
Ja
16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn
zorgverzekeraar/DIS:
Ja

III. Ondertekening

Naam: J.G. van der Staaij
Plaats: Ede
Datum: 8-9-2021
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar
waarheid heb ingevuld:
Ja