Kwaliteit

Kwaliteit staat bij Vitaal Mens hoog in het vaandel.  Vitaal Mens houdt zich aan de de WGBO, Wkkgz, AVG, aan de wet B.I.G. en andere van toepassing zijnde wet- en regelgeving, tevens aan de beroepscode van het NIP.

BEROEPSCODE 

Uw hulpverlener van Vitaal Mens houdt zich aan de beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen. Deze vindt u hier:        https://www.psynip.nl/uw-beroep/beroepsethiek/beroepscode     TOM WERKEND MAKEN

De basisprincipes zijn dat de psycholoog zich verantwoordelijkintegerrespectvol en deskundig gedraagt. De richtlijnen en gedragsregels in de Beroepscode zijn afgeleid van deze vier basisprincipes. 

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit goedgekeurde kwaliteitsstatuut vindt u hier.

Evaluatie vindt jaarlijks plaats in de laatste week van het jaar.

Privacy

Het Privacy Statement  van Praktijk Vitaal Mens kunt u hier vinden.   Evaluatie vindt jaarlijks plaats in de laatste week van het jaar.

BIG-registratie

Jos van der Staaij is BIG geregistreerd onder nummer 59049725225. Dit betekent dat hij bevoegd is om zijn beroep uit te oefenen. Het doel van de Wet BIG is te zorgen dat de kwaliteit van onze gezondheidszorg hoog is en blijft. Ook beschermt de Wet BIG patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van zorgverleners. Dit doet de Wet BIG onder andere met het BIG-register. Dit register wordt uitgevoerd door het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Iedereen kan het register raadplegen.

BIG registratie Link naar registratie BiG register: https://www.bigregister.nl/?bignummer=59049725225

 

Wet BIG: zie http://wetten.overheid.nl/BWBR0006251/2016-08-01

De gezondheidszorgpsycholoog, in het dagelijks gebruik meestal afgekort tot gz-psycholoog, is een breed opgeleide professional. Deze heeft, na een academische vooropleiding psychologie, (ortho)pedagogiek of geestelijke gezondheidskunde op doctoraal of masterniveau, een tweejarige postmasteropleiding gevolgd die toegang geeft tot inschrijving in het BIG-register.

De gz-psycholoog verricht generalistische diagnostiek en indicatiestelling en is in staat een divers repertoire aan behandelmethodieken toe te passen. De BIG-status van de gezondheidszorgpsycholoog betekent dat: de deskundigheid en de opleidingseisen wettelijk zijn vastgelegd;

  • de titel ‘gezondheidszorgpsycholoog’ wettelijk is beschermd;
  • gz-psychologen onderworpen zijn aan wettelijk tuchtrecht;
  • gz-psychologen verplicht zijn hun deskundigheid op peil te houden (herregistratieplicht).

Tot het takenpakket van de gz-psycholoog behoren: diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van uiteenlopende psychische aandoeningen, variërend van enkelvoudig tot matig complex. Bij het in kaart brengen hiervan maakt hij/zij gebruik van interviews, observatie, vragenlijsten en testen.
De behandelingen die hij/zij uitvoert, zijn doorgaans relatief kortdurend en klachtgericht, maar kunnen ook 1.800 of meer minuten (30 sessies) beslaan. Een deel van de behandelingen is in protocollen en richtlijnen beschreven. De gz-psycholoog is bij uitstek deskundig in het op maat toepassen van deze behandelingen.

Beroepsvereniging en klachtregeling 

Jos van der Staaij is aangesloten bij de

Kwaliteit Klachtenregeling NVGzP

NVO, Nederlandse Vereniging voor orthopedagogen en de

NVGzP, Nederlandse Vereniging voor GZpsychologen.

Klachtregeling

Jos van der Staaij is aangesloten bij de klachtregeling van deze (laatste) vereniging. Zie hier  TOM SVP LINK PLAATSEN de klachtregeling voor cliënten:    https://www.nvgzp.nl/wp-content/uploads/2020/04/klachtenregeling-NVGzP-voor-cli%C3%ABnten.pdf

In geval van onvrede of klachten over de kwaliteit kunt u deze het beste direct en open bespreken met uw hulpverlener. Dit werkt vaak het snelste. Het kan gebeuren dat u het moeilijk vindt om uw onvrede rechtstreeks te bespreken. Of dat u niet helemaal tevreden bent met het resultaat van deze bespreking.

In dat geval kunt u uw klacht aan de klachtenfunctionaris voorleggen. Deze kan u adviseren over hoe uw probleem op te lossen.

Voor contact met de klachtfunctionaris mailt u naar klachten@nvgzp.nl.

U kunt bij Jos van der Staaij nadere informatie vragen via de klachtregeling, Hij zal u dan een brochure overhandigen van de NVGzP.
Het indienen en de behandeling van een klacht is gratis.

Bewaartermijn dossiers

De dossiers worden vanaf het moment van sluiting, 20 jaar bewaard binnen cliëntsysteem eposzilos (www.eposzilos.nl). Voor het inzien van uw (oude) dossier, kunt u contact opnemen met hulpverlener Jos van der Staaij. Wanneer er sprake zou zijn van uitval van hulpverlener vanwege ernstige ziekte of overlijden, dan kunt u contact opnemen met mw. Carlier, psychiater, telefoonnummer 0642120416; email: praktijk@sunnijcottage.nl.

 

Deskundigheidsbevordering: 

vindt plaats via deelname aan twee intervisiegroepen en door het volgen van aanvullende opleidingen.